لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۵۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۵۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دروگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دروگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۳,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۸۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته بزرگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته بزرگ ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته بزرگ ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲۲۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته ویزیتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۸,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مربع ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مربع ۶۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۹۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی براق طرح موج

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی براق طرح موج ۹۰ در ۵۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق مربع ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق ویزیتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۸,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق دایره

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق دایره ۶۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت براق دایره ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق مثلث

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق مثلث ۶۷ در۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت براق مثلث ۶۷ در۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق قالب خاص

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق قالب خاص قالب اختصاصی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت براق قالب خاص قالب اختصاصی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت مات ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت مات ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۳۳۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی مات طرح موج

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی مات طرح موج ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۳۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت مات مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت مات مربع ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت مات ویزیتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت مات ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت مات دایره

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت مات دایره ۶۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۳,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت مات دایره ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت مات ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۷۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت مات ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کتان دوروگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کتان دوروگرد ۹*۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی کتان دوروگرد ۹*۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت کتان دورتیز

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت کتان دورتیز ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت کتان دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت کتان دور گرد ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت کتان دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت کتان دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت کتان دور تیز طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت کتان دور تیز طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی آهنربایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی آهنربایی ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۵۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی آهنربایی تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کرافت متالایز سایز بزرگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کرافت متالایز سایز بزرگ ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی کرافت متالایز سایز بزرگ ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کرافت متالایز مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کرافت متالایز مربع ۶۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی کرافت متالایز مربع ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش