لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت سی دی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار پاکت سی دی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۱ در ۳۴۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۴۶,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار فولدر دورو ۳۰۰ گرمی با روکش مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار فولدر دورو ۳۰۰ گرمی با روکش مات A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار فولدردورو ۳۰۰ گرمی با روکش براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار فولدردورو ۳۰۰ گرمی با روکش براق A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار جاکارتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار جاکارتی ۱۴۴ در ۲۰۲ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار لیوان کاغذی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار لیوان کاغذی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۵ در ۲۴۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار لیوان کاغذی ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار لیوان کاغذی ۵۰۰۰ عددی ۱۵۵ در ۲۴۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار لیوان کاغذی ۳۶۰ سی سی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار لیوان کاغذی ۳۶۰ سی سی ۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار لیبل سی دی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار لیبل سی دی ۱۳۰ در ۱۳۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۹۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش